Öppna utbildningar

Resesäkerhet: grund

1–2 september 2020: fåtal platser kvar!
Anmälningsavgiften är 17.000kr fram till 5 juli och därefter 18.500kr.

 

Hur har du förberett dig inför ditt stundande fältbesök, resan till partnerorganisationen eller din utlandsstationering? Vet du hur du ska göra om någon skadas i en trafikolycka, om du blir rånad eller hamnar i ett lokalt virusutbrott? Vår utbildning ger dig verktyg för att hantera sådana situationer på ett tryggt och säkert sätt.

Practise Resesäkerhet: Grund är en utbildning framtagen av Practise Risk i samarbete med Johan Mast Consulting, och är speciellt anpassad för dig som arbetar vid ideell eller statlig organisation. Du som arbetsgivare kan känna en visshet att dina medarbetare är väl förberedda för oförutsedda händelser efter genomgången utbildning. Såväl innehåll som genomförande är också uppdaterat och anpassat eter den pågående viruspandemin.

Övning ger färdighet

Vi vet att framgångsrikt lärande sker genom att applicera teori på praktiska och upplevda situationer. Practise resesäkerhet: Grund vilar därför på en teoretisk grund men ungefär 60% av tiden är i praktiska och övade moment där du får testa och utmanas i en trygg och säker miljö. Dessa moment är utformade för att efterlikna den verklighet som du kan komma att möta ute på uppdrag och tillsammans med våra instruktörer navigerar vi genom de olika situationerna för att lära oss hantera dem på bästa sätt.

Det här får du

Efter genomgången utbildning har du en stärkt förmåga till risk- och hotbedömning samt har fått möjlighet till ökad självkännedom och ökad förståelse för möjliga åtgärder för att förebygga och hantera riskfyllda och hotfulla situationer. Alla deltagare får efter genomgången utbildning ett utbildningsintyg och ett personligt rese-kit (värde ca 1 000 kr) speciellt framtaget för den här utbildningen. Du kommer också att få en uppsättning av Practise checklistor för säkert resande.

Practise Resesäkerhet: Grund är del av vårt utbildningspaket för personer som ska verka i riskfyllda områden. I programmet finns också Practise Resesäkerhet: Avancerad, en utbildning på fem dagar som riktar sig till personer som ska verka i högriskområden. Våra säkerhetsutbildningar bygger på EU:s standard för fältsäkerhetsutbildningar och Global Interagency Security Forum (GISF) riktlinjer för säkerhetsutbildningar i ideella organisationer.

Normperspektiv

Utbildningen är utvecklad med ett normperspektiv och lyfter hur värderingar, uppfattningar, attityder och beteenden kan påverka hotbilden på olika sätt för olika personer. Du får möjlighet att reflektera över dina värderingar och din identitet, i ljuset av den kontext där du kommer att verka. Detta perspektiv genomsyrar såväl de teoretiska som övade momenten under hela utbildningens gång.

Innehåll

N

Grunder i risk- och hotbedömning

N

Kulturell förståelse och norm

N

Rese- och transportsäkerhet

N

Boende- och lokalsäkerhet

N

Brandsäkerhet

N

Grundläggande akutsjukvård

N

Personlig hälsa och att verka i epidemier

N

Agerande vid hotfulla situationer

N

Utbildningsintyg, rese-kit, checklistor

N

60% Praktiska/övade moment 

Om utbildningen

  • Omfattning: 2 utbildningsdagar, dagtid
  • Datum: 1–2 september 2020, 08:30–18:00 dag 1, 08:30–16:00 dag 2
  • Plats: Stockholm
  • Antal deltagare: Max 15 (tillfällig begränsning med anledning av viruspandemin)
  • Kostnad: 17 000 kronor exklusive moms per deltagare. I avgiften ingår kursmaterial, utbildningsbevis, lunch och fika under utbildningens båda dagar.

Frågor och anmälan

andreas.wadstrom@practise.se – 072 187 74 48

johan.mast@practise.se – 070 307 22 27

Kursledning

Våra instruktörer är utbildade och erfarna pedagoger som dessutom har såväl teoretisk kunskap som praktisk erfarenhet inom de områden där de utbildar. Det innebär att vi vet hur det kan upplevas att som civilt utsänd arresteras eller kidnappas, eller att som arbetsgivare ha medarbetare som utsätts för hot och våld i utlandet. Vi strävar efter balans bland instruktörerna vad gäller bakgrund och erfarenhet för att ge deltagarna de bästa förutsättningarna för lärande. Utöver kursledningen deltar instruktörer specialiserade inom respektive område, såsom akutsjukvård och brandskydd.

Andreas Wadström har sin bakgrund som officer på svenska elitförband. Han har tjänstgjort i många konfliktområden bland annat i Afrika. Andreas är instruktör i ledningssystem, explosiva ämnen och informationspåverkan och har lång erfarenhet av interpersonell kommunikation och kulturellt uppträdande. Andreas är även utbildad inom överlevnad och fångtjänst. Hans långa erfarenhet av scenarioövningar och engagemang gör honom till en mycket uppskattad utbildare. 

Elin Richarz har en fil.mag. i medicinsk geografi och har bland annat arbetat under flera år som projektledare för ett WHO-finansierat utvecklingsprojekt i Kamerun. Elin är specialiserad på risk- och krishantering och har under många år lärt ut metoder och verktyg för riskanalys och riskbedömningar på både individnivå och verksamhetsnivå. Elin har även praktisk erfarenhet av att verka i olika roller i krisorganisationer under skarpa händelser.

Mats Bohman har lång erfarenhet av att arbeta i högriskmiljöer utomlands. Under sina år som polis arbetade Mats flera perioder i mellanöstern och Afrika. Uppdragen varierade i allt från rent operativa uppdrag till analyser och riskbedömningar åt bland andra UD. Mats har också ett stort engagemang för att skapa lärande övningar som leder till hållbara effekter för deltagarna. 

Johan Mast har en fil.kand. i pedagogik och har bland annat arbetat som biträdande utbildningschef vid Folke Bernadotteakademin och som generalsekreterare för Läkare Utan Gränser i Sverige. Johan har arbetslett humanitära insatser i flera medel- och högriskländer och arbetar idag med att utbilda och öva inom krisberedskap, fältsäkerhet och värderingsbaserat ledarskap. Han bland annat byggt upp MSB:s beredskap för hantering av kidnappad personal och utvärderat de svenska statliga fältsäkerhetsutbildningarna.

Till dig som arbetsgivare

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att anställda som reser i tjänsten eller är stationerade utomlands mår bra och inte råkar illa ut. Den här utbildningen ger dina medarbetare en god beredskap inför stundande fältbesök, inför resan till en partnerorganisation eller en längre tjänstgöring i låg- och medelriskområden.

 

Om Practise Risk och vår pedagogik

Practise Risk är ett nytänkande företag som flyttar gränser för vad som går att uppnå med genomtänkt kompetensutveckling. Vi har specialiserat oss på krishantering, riskhantering, kontinuitetshantering och säkerhetsarbete. Vår vision är att bidra till trygga organisationer med hög effektivitet. Vi är noga med att göra en etisk bedömning inför varje uppdrag vi antar och vi tror på ett samhälle där det är viktigt att följa lag och rätt samt vara en förebild för den övertygelsen. 

All utbildning och övningsverksamhet som Practise genomför bygger på en uttalad och genomarbetad pedagogisk grund – Practise Principbaserade Lärande. Våra utbildningar syftar till hållbar kompetensutveckling vilket medför att vi lägger stor möda på att förstå de särskilda utmaningar och behov som finns beroende på deltagare och destination. Såväl teoretiska som praktiska moment är utvecklade och så långt det är möjligt anpassade efter den verklighet som deltagarna kan komma att verka i.

”Utbildning handlar inte om att fylla bägare
– utan om att tända eldar.”

Se filmen om vår pedagogiska grundsyn här ovan.

Möjlighet finns att anpassa våra utbildningar i resesäkerhet efter era specifika behov. Kontakta oss för ett unikt upplägg!

Anmälan & Frågor

Anmäl dig genom att mejla till kursledare Andreas Wadström här, ring honom på 0721-877 448 eller fyll i formuläret nedan. Andreas svarar även på eventuella frågor om utbildningen. Anmälan är bindande och kursavgift faktureras i samband med anmälan.

 

Ansvarsbegränsning

Practise Risk använder licensierade instruktörer där så krävs. Viss skyddsutrustning kommer att tillhandahållas av Practise Risk, men deltagarna förväntas ha med sig egna oömma kläder och skor. Leverantören säkerställer tillgång till sjukvård under hela utbildningen.

Med anledning av det rådande läget i världen med spridningen av SARS-Cov-2 virus kan särskilda krav och rekommendationer från myndigheter påverka utbildningens genomförande. Practise Risk åtar sig att följa de krav och rekommendationer avseende distansering och eventuell skyddsutrustning som gäller vid tidpunkten för genomförandet.

Practise Risk tar inte ansvar för de slutsatser och beslut som utbildningens deltagare fattar med utgångspunkt från utbildningens innehåll, dialoger eller eventuella rekommendationer.

Boknings- och faktureringsvillkor

Deltagande faktureras vid bekräftad beställning av utbildning, med 30 dagar betalningsvillkor.

Med anledning av rådande läge med spridning av SARS-Cov-2-viruset kan utbildningens genomförande komma att skjutas på efter dialog med beställare och deltagare. Eventuella deltagaravgifter kommer då att återbetalas. I samband med detta har vi även tagit fram tillfälliga av- och ombokningsregler: Deltagande i utbildningen kan avbokas eller ombokas upp till 4 veckor före genomförandedatum. Deltagaravgifter återbetalas då till 100% med reservation för eventuella av-/ombokningskostnader för lokaler och hyra som genom uppvisande av kvitton tillfaller beställaren/deltagaren. Vid av- eller ombokning 7–20 dagar debiteras 50% av kursavgiften, och vid av- eller ombokning mindre än 7 dagar före genomförandedatum debiteras 100%. Att ersätta en anmäld deltagare med någon annan är alltid att föredra framför av- eller ombokning och kan ske upp till 12 timmar innan kursstart.

Pin It on Pinterest